Kvalitetssäkring av utförda arbeten

Kvalitet i arbetet är viktigt för oss, ett noga genomtänkt och ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan ett projekt startar komma överens om vad som ska göras och inom vilket tidsperiod allt ska utföras.

MBR Mark & Bygg Resursen AB är ett miljömedvetet företag. Vi tänker på miljön genom att använda oss av miljögodkända maskiner och följa uppsatta regler och lagar gällande transporter och avfall.
Vår moderna maskinpark består av nya VW Transportbilar, kranbil, grävmaskiner i varierande storlekar både hjul- och bandburna, kompaktlastare, dumper och lastmaskiner.

 

Vår kvalitet & miljöpolicy
MBR Mark & Bygg Resursen AB följer ett egenutvecklad system för kvalitetssäkring av utförda arbeten, MBR ska arbeta med långsiktiga miljömål, vilka är tydligt mätbara. MBR ska kontinuerligt kontrollera det egna miljöarbetet för att minska företagets miljöpåverkan. Detta både för att efterleva de lagar och förordningar som gäller och i vår egen strävan att bli bättre. MBR arbetar ständigt med att utveckla kunskapen inom företaget för det egna miljöarbetet och aktivt deltaga i samhällsdebatten inom miljöområdet. Samtliga anställda ska stödjas, uppmuntras och utbildas att ta aktiv del av miljöarbetet. Leverantörer och samarbetspartners som MBR anlitar väljs även de med utgångspunkt för att vara ett miljövänligt alternativ.
Vår strävan är att återvinna och återanvända schaktmassor så långt det är möjligt.
De massor som ej kan återvinnas går till destruktion av godkända anläggningar

FV1